ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZO/01/06/2023 z dnia 09.06.2023
„Rozbudowa hali magazynowej w Grodzisku Wielkopolskim ”

Status: Rozpoczęty
Data opublikowania ogłoszenia: 09.06.2023
Termin składania ofert: 11.07.2023 do godz. 23:59

Nazwa i adres Zamawiającego:
ANSŁAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Piaskowa 9
62-065 Grodzisk Wielkopolski
NIP: 9950229561
Zamówienie jest realizowane w ramach projektu „„Dywersyfikacja kierunków eksportowych jako odpowiedź na negatywne skutki Brexit-u” (dalej: „Projekt”), nr PBAR.02.01.00-00-0536/23 dofinansowany przez Unię Europejską ze środków finansowych pobrexitowej rezerwy dostosowawczej w ramach Programu Re_Open UK.

Cel zamówienia:
Celem zamówienia jest realizacja zadania „Rozbudowa hali magazynowej w Grodzisku Wielkopolskim”

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa budynku magazynowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną o powierzchni użytkowej 1920 m2, ze wszystkimi instalacjami, zgodnie z projektem budowalnym, dokumentacją techniczną konstrukcji oraz instalacji, wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz odbiorowej.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku „Zapytanie ofertowe nr ZO/01/06/2023 z dnia 09.06.2023

Załączniki:

 1. Załącznik nr 1 – Formularz oferty- wzór
 2. Załącznik nr 2 Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia – wzór
 3. Załącznik nr 3 Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia
 4. Załącznik nr 4 Oświadczenie RODO
 5. Załącznik nr 5 Wykaz robót budowlanych
 6. Załącznik nr 6 Wykaz osób
 7. Załącznik nr 7 Oświadczenie sankcyjne
 8. Załącznik nr 8 Rzut konstrukcji dachu
 9. Załącznik nr 9 Konstrukcja ściany w osi nr c
 10. Załącznik nr 10 Rama szczytowa w osi nr 9
 11. Załącznik nr 11 Rzut fundamentów
 12. Załącznik nr 12 Rzut przyziemia